AV.MELEK DEMİRATAN MERAK EDİLENLERİ CEVAPLIYOR

MERAK EDİLENLERİ GAZETECİ MEHMET EFE DİNÇ SORDU AV.MELEK DEMİRATAN CEVAPLADI.

Avukatlık mesleğini seçmenizin nedeni nedir?  

Haksızlığa maruz kalmış kişilerin haklarını ve menfaatlerini korumayı, onları savunmayı seviyorum. Haksızlığa uğrayan bir kişi gördüğümde, kendimi o kişiyi savunmaktan alıkoyamıyorum. Hatta şu cümleleri hayatım boyunca çok duydum: “Sen onun avukatı mısın?  Sana ne oluyor? Sen niye savunuyorsun onu?” Tabii ki bu mesleği seçmek için sadece savunma içgüdüsünün olması yeterli değil. Bunun yanında meraklı, araştırma ve okumayı seven bir yapıya da sahip olmak gerekli. Bu özelliklerin hemen hemen hepsine sahip olduğumu düşündüğüm için bu mesleği seçtim. Bu mesleğin birçok zor yönü olmasına rağmen iyi ki seçmişim diyorum.

Size göre adaletin sağlanmasında avukatın ne gibi rolleri vardır?

Hak arama özgürlüğünün teminatı konusunda avukatların büyük bir rolü vardır. Avukatlar adaletin savunma kanadında olup hukuki bilgisiyle bireylerin haklarını korumak ve hukuki problemlerini çözmekle yükümlüdürler. Avukatlar hukuki bilgi ve tecrübeleri ile bir taraftan müvekkillerinin haklarını korurken bir taraftan da müvekkilin taleplerini ve iddialarını hukukun usul ve esas kuraları çerçevesinde yargı mercilerine sunar. Makul sürede yargılama ilkesi çerçevesinde de yargının kısa sürede doğru karara ulaşmasını sağlar.

Bu mesleğin kötü ve iyi yönleri nelerdir?

Her mesleğin iyi ve kötü yanları vardır. Dolayısıyla avukatlık mesleğinin de hem iyi hem de kötü yönleri vardır. Bu mesleğin öncelikle olumlu yönlerinden bahsetmek gerekirse; saygı duyulan bir meslektir. Avukatların hak ve yükümlülükler anlamında hukuki bilgiye sahip olması, adaletin sağlanmasında ve kişilerin haklarının korunup savunmasında büyük bir rolünün olması, avukat tarafından insanların bu konuda bilgilendirilmesi neticesinde avukata karşı büyük bir saygı duyulmaktadır. Bu meslek sosyal bilimler alanının hemen hemen tümünü kapsaması sebebiyle, bir avukatın insan psikolojisi, ekonomi, siyaset bilimi gibi birçok alanda bilgiye sahip olmasını sağlar ve sosyal hayatın içinde bilgi ve donanımla yer edinmeyi sağlar.  

Bu mesleğin olumsuz yanlarından bahsetmek gerekirse; yorucu bir meslektir. Gecesi gündüzü olmayan, her an kolluktan ifade için çağrılan, bir dilekçe için gece yarılarına kadar çalışılan ve sürekli beyin jimnastiği yapılan bir meslektir. Ayrıca avukata gelen bütün müvekkiller sıkıntısı, derdi olan ve mutsuz kişilerdir. Avukata çare aramak için gelirler. Hakkında ceza davası açılmıştır, hapse girme korkusu ve sıkıntısıyla size gelmiştir. Veya birey boşanma davası açmak istemektedir. Boşanma sürecinde yaşadığı tüm sorunları sıkıntıları sizinle paylaşırlar. Mutsuz bireylerin haklarını koruyup aramaya çalışmak da avukatı psikolojik olarak yormaktadır.

Avukatlar farklı diller bilmeli mi? Farklı dillerin ne gibi bir yararı olur mu?

Uluslarası hukuku takip etmek isteyen, akademik çalışmaları hedefleyen, sadece ülkede değil dünyada olup bitenlerden de haberdar olmak isteyen bir kişi iyi bir hukukçu ve avukat olur. Bir avukatın farklı diller bilmesi tabii ki onun için çok önemlidir. Sadece avukatlık mesleği değil her meslek için farklı bir dil bilmek, kişiye mesleğinde birçok avantaj sağlar.

Psikolojik olarak davalardan etkileniyor musunuz?

Mesleğin ilk dönemlerinde hemen hemen bütün davalardan psikolojik olarak etkileniyoruz, ancak meslekte ilerledikçe ve birçok olay görmeye başladıkça psikolojik olarak etkilenmemiz de azalıyor.

Herkes tarafından bilinen bir davada bulundunuz mu?

Herkes tarafından bilinen iki davada mesleğimi icra ettim. Ancak avukatlık mesleğinin sır saklama yükümlüğü ilkesi gereğince hangi davalar olduğunu belirtmem çok da etik olmaz.

Bu mesleği seçmek isteyen kişilere ne tavsiyede bulunursunuz?

Bu mesleği seçmek isteyen kişilere ilk söyleyeceğim şey “Bir kez daha düşünün” demek olur. Bu meslek ciddiyet, disiplin ve özverili çalışmayı gerektirir. İnsanların hukuk davalarındaki maddi ve manevi hakları ile ceza davalarındaki kişi hürriyetleri avukatların elindedir. Savunmadaki küçük bir kelime, müvekkili kurtarabileceği gibi, müvekkili önü alınamayacak çok zor bir duruma da düşürebilir. Ayrıca bu mesleği seçmeden önce hukuk bürosuna ve adliyeye gitmelerini, adliyedeki hakimlerle, savcılarla ve memurlarla konuşmasını, bir iki duruşmaya seyirci olarak girmesini, adliyede ve hukuk bürosunda çalışma sürecinin nasıl olduğunu görmelerini tavsiye ederim. Bu meslekte, iki gün içerisinde okumanız gereken 1.000 sayfalık bir dava dosyası olabilir. Bu sebeple de bazen özel hayatınızı köşeye atmanız gerekebilir. Eğer okumayı, araştırmayı ve özverili çalışmayı sevmiyorsanız bu mesleği seçmeyin.

Dava açmak için avukata neden ihtiyaç duyuluyor olabilir?

Türkiye’de davaların avukat olmadan takip edilmesi kolay değildir. Neden kolay olmadığını birçok gerekçe ile açıklayabiliriz. Öncelikle; yasalar karışıktır. Yasaların yorumu konusunda doktrin tartışmaları hatta Yargıtay daireleri arasında bile farklı yorumlar ortaya çıkmaktadır. Tüm bunları takip etmek yeniliklerden haberdar olmak, mevcut içtihat ve mevzuatları bilmek bir vatandaş için olası değildir. Ayrıca dava açmak ya da açılan davada işlem yapmak belli bir usule ve kurallara tabidir. Biz buna usul hukuku diyoruz. Davada neyi, ne zaman, ne şekilde, nasıl talep edeceğimiz ya da iddialarımızı ne şekilde ne zaman sunacağımız; bunların hepsi belirli bir kurallara tabidir. Bu kurallara uyulmaması hak kaybına neden olmaktadır. Yani haklı iken haksız duruma düşmek deriz biz buna. Bu sebeple de bir avukat yardımı ile dava açılması daha sağlıklı olur.

Dava açmak isteyen kişilerin dilekçelerinde neler olmalı?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 119. Maddesinde dava dilekçesinde nelerin zorunlu ya da ihtiyari olarak bulunması gerektiği belirtilmiştir. Bunlar; mahkemenin adı, davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri, davacının

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri, davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda dava konusunun değeri, davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri, iddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği, dayanılan hukuki sebepler, açık bir şekilde talep sonucu, davacının varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

Bu dönemde avukat masrafları ne kadar tutuyor?

Her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından avukatlık asgari ücret tarifesi belirlenmektedir. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164/4’üncü maddesine göre avukatlar asgari avukatlık ücret tarifesi altında vekalet ücreti kararlaştıramaz. Ancak bunun üst sınırı belirlenmemiştir. Avukat masrafı da avukattan avukata değişmektedir. Davayı çok yüksek bedelle yürüten avukatlar olduğu gibi asgari ücret tarifesinden yürüten avukatlar da vardır. Bu sebeple avukat masrafları kişiye, davaya, bulunduğu yerin piyasa koşullarına göre değişkenlik göstermektedir.

Boşanma davasında erkek de tazminat talep edebilir mi?

Tazminat kişinin hukuka aykırı bir eylem sonucunda görmüş olduğu maddi veya manevi zarar için isteyebileceği karşılıktır. Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat Türk Medeni Kanunu 174. maddede ayrıca düzenlenmiştir. “Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, uygun bir maddi tazminat isteyebilir.” fıkrası ile maddi tazminat, “Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.” fıkrasıyla da manevi tazminat düzenlenmiştir. Madde hükmünden de görüleceği üzere boşanma davasında hem maddi hem de manevi tazminat talebinde kusursuz ya da daha az kusurlu taraf diyerek burada kadın erkek ayrımı yapılmamıştır. Açılan boşanma davasında erkeğin kusursuz ya da daha az kusurlu olması durumunda tabi ki de erkek de hem maddi hem manevi tazminat talep edebilir.

Avukat parası ödeyemeyecek olan kişiler ne yapmalı?

Hakkını aramak için hukuki yollara başvurmak isteyen ancak avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılama imkânı bulunmayan kişiler bulunduğu ilin barosundan avukat yardımı talebinde bulunabilirler. Buna adli yardım hizmeti denilir. Adli yardım hizmetinden sadece hukuk ve icra davalarında yararlanılabilir. Ancak ceza davası söz konusu ise ceza davasının görüldüğü mahkemeye başvurularak ücretsiz avukat talebinde bulunulabilir.

Dava açmak bu kadar kolay mıdır?

Dava açmak çok kolaydır. Bir dilekçe yazarsınız, harcını yatırırsınız ve davanızı açarsınız. Ancak açtığınız davayı kazanır mısınız burası meçhul. Mesele dava açmak değil, açılan davayı kazanmaktır. Bu sebeple de alanında uzman bir avukata başvurarak dava açmak daha sağlıklı olur.

Avukatım duruşmada çok fazla konuşmuyor. Hâkimi etkilemesi için çok konuşması ve beni kelimeleri ile savunması gerekmez mi?

Ceza davaları hariç hukuk davalarımız yazılı yargılama usulüne tabidir. Hukuk davalarında iddialarımızı, itirazlarımızı ve savunmalarımızı mahkemeye yazılı olarak sunuyoruz. Bu sebeple de hukuk davalarında avukatlar uzun uzun sözlü savunma yapmazlar. Dilekçelere, biz restoranın mutfak kısmı deriz. Bir dilekçeyi avukat bazen 3 günde yazar; çünkü bu süreçte düşünür araştırır, tartışır ve mahkemenin de anlayacağı şekilde kronolojik bir sıraya koyarak yazar.

MEHMET EFE DİNÇ

ANKARA

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu